Menu
Menu

Beleid inzake gedragsregels

In België zijn verzekeringstussenpersonen, en dus ook AVESTA Insurance, onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen (MIFID, IDD, enz.) die tot doel hebben de bescherming van de klanten te versterken door gedragsregels vast te leggen. AVESTA Insurance verbindt zich ertoe deze gedragsregels na te leven, waarvan sommige in deze polis worden opgesomd. AVESTA Insurance behoudt zich tevens het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen in het licht van nieuwe wettelijke vereisten of haar activiteiten. De laatste versie wordt steeds op de website geplaatst onder het tabblad "Gedragsregels".

1. Presentatie

AVESTA Insurance, Avenue d'Ecolys 2 Bte 32 in 5020 Namen is als verzekeringstussenpersoon ingeschreven bij de FSMA onder nummer 0797.621.102.

2. Rol van de verzekeringstussenpersoon.

AVESTA Insurance zorgt als verzekeringstussenpersoon voor het beheer van uw contracten

Onze teams van verzekeringsdeskundigen hebben tot taak optimale oplossingen te vinden, zowel qua dekking als qua prijs, voor de verschillende risico's waarmee u geconfronteerd wordt. Onze teams van verzekeringsdeskundigen hebben tot taak voor u optimale oplossingen te vinden, zowel qua dekking als qua prijs, voor de verschillende risico's waarmee u wordt geconfronteerd. Zij begeleiden u tijdens de precontractuele, contractuele en, afhankelijk van het geval, de postcontractuele periode van de verzekeringscontracten die u via de tussenpersoon AVESTA Insurance met de maatschappijen afsluit, op een eerlijke, billijke en professionele manier in het belang van de klant. Zij zorgen ook voor het beheer van eventuele schadegevallen. Daarnaast is het belangrijk dat klanten van AVESTA Insurance contact opnemen met een medewerker van AVESTA Insurance om hem/haar op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het risico of nieuwe verzekeringsvereisten. De medewerker die belast is met het dossier kan dan de door de klant verstrekte informatie bestuderen en indien nodig optimale oplossingen vinden.

De medewerkers van AVESTA Insurance bieden klanten en potentiële klanten een onpartijdige analyse op basis van de risico's die de prospect of klant loopt en hun verwachtingen. Deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van een grondig onderzoek van de maatschappijen op de markt, zowel wat de verzekeraars als de premies betreft. AVESTA Insurance garandeert haar cliënten dat ten minste drie maatschappijen systematisch worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden zorgvuldig geanalyseerd voordat ze in detail aan de klant of prospect worden meegedeeld.

3. Door AVESTA Verzekeringen verzorgde verzekeringen

AVESTA Insurance kan via de verschillende in punt 1 genoemde maatschappijen optreden als tussenpersoon in de verschillende hieronder genoemde branches.

a. Groep schadeverzekeringen

 1. Ongelukken.
  1. 1.a. Ongevallen met uitzondering van arbeidsongevallen
   1. Uitkeringen ineens ;
   2. Vergoedingen ;
   3. Combinaties ;
   4. Mensen vervoerd.
  2. 1.b. Arbeidsongevallen
 2. Ziekte.
  1. Uitkeringen ineens ;
  2. Vergoedingen ;
  3. Combinaties ;
  4. Langdurige zorgverzekering.
 3. Lichamen van andere landvoertuigen dan spoorvoertuigen. Alle schade geleden door :
  1. . . 4 2. Zelfrijdende landvoertuigen ;
  2. landvoertuigen zonder eigen aandrijving.
 4. voor spoorwegvoertuigen.
  1. Eventuele schade aan voertuigen.
 5. Luchtvoertuig korps.
  1. Eventuele schade aan deze voertuigen.
 6. Zeeschepen, meren en rivieren. Alle schade geleden door :
  1. Binnenvaartuigen ;
  2. Meer voertuigen ;
  3. Maritieme voertuigen.
 7. Vervoerde goederen, met inbegrip van koopwaar, bagage en andere goederen.
  1. Elke schade aan de vervoerde goederen of bagage, ongeacht het vervoermiddel.
 8. Vuur en natuurlijke elementen.
  1. Alle schade aan goederen (met uitzondering van de goederen die zijn opgenomen in de klassen 3, 4, 5, 6 en 7) wanneer deze is veroorzaakt door :
  2. Vuur;
  3. Explosie;
  4. Storm;
  5. Andere natuurlijke elementen dan hagel en vorst ;
  6. Kernenergie ;
  7. Bodemdaling.
 9. Andere schade aan eigendommen.
  1. Alle schade aan goederen (met uitzondering van de goederen die onder de branches 3, 4, 5, 6 en 7 vallen) wanneer deze schade is veroorzaakt door hagel of vorst, of door een gebeurtenis, zoals diefstal, die niet onder rubriek 8 valt.
 10. R.C. gemotoriseerde landvoertuigen.
  1. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van landvoertuigen met eigen aandrijving.
  2. 10a: verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen
  3. 10b: aansprakelijkheidsverzekering van de vervoerder
 11. R.C. luchtvoertuigen.
  1. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van luchtvoertuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
 12. R.C. zee-, meer- en riviervoertuigen. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van rivier-, meer- en zeevoertuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
 13. R.C. General.
  1. Elke andere aansprakelijkheid dan die vermeld onder de nummers 10, 11 en 12.
 14. Krediet.
  1. Algemene insolventie ;
  2. Exportkrediet ;
  3. Verkoop op afbetaling ;
  4. Hypothecair krediet;
  5. Landbouwkrediet.
 15. Borgtocht.
  1. Directe zekerheid ;
  2. Indirecte zekerheid.
 16. Diverse geldelijke verliezen.
  1. Werkgelegenheidsrisico's ;
  2. Inkomstentekort (algemeen) ;
  3. Slecht weer;
  4. Winstderving ;
  5. Hardnekkige overheadkosten ;
  6. Onvoorziene zakelijke uitgaven ;
  7. Verlies van marktwaarde ;
  8. Verlies van huur of inkomen ;
  9. Andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde ;
  10. Niet-commerciële vermogensschade ;
  11. Andere geldelijke verliezen.
 17. Wettelijke bescherming.
 18. Assistentie.
  1. Bijstand aan personen in moeilijkheden tijdens reizen of afwezigheid van huis of vaste verblijfplaats; 
  2. Bijstand in andere omstandigheden.

b. Life" activiteitengroep

 1. Niet-gefinancierde levensverzekeringen, met uitzondering van overlijdens- en geboorteverzekeringen.
 2. Huwelijks- en geboorteverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfondsen.
 3. Levensverzekering, huwelijks- en geboorteverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen.
 4. De verzekering die in Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, staat bekend als "permanente ziekteverzekering" (langdurige, niet-opzegbare ziekteverzekering).
 5. Tontineuze operaties.
 6. Kapitalisatieverrichtingen.
 7. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 8. Verrichtingen als bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I, van de Franse verzekeringswet.
 9. Verrichtingen die afhankelijk zijn van de duur van het menselijk leven, zoals gedefinieerd of voorzien in de socialeverzekeringswetgeving, wanneer zij overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden uitgevoerd of beheerd.

4. Bezoldigingsbeleid

Overeenkomstig AssurMifd, IDD en andere relevante wet- en regelgeving is AVESTA Insurance verplicht haar klanten informatie te verstrekken over de aard van de vergoeding die zij ontvangt.

In geen geval zal AVESTA Insurance worden vergoed op een wijze die in strijd is met haar verplichting om in het belang van haar cliënten te handelen. Het advies dat de medewerkers van AVESTA Insurance in het kader van het beheer en de acceptatie van verzekeringscontracten verstrekken, is dus gebaseerd op de reële behoeften van de cliënt. Informatie over de door AVESTA Insurance ontvangen vergoeding kan eveneens op schriftelijk verzoek worden verkregen.

AVESTA Insurance werkt op basis van verschillende soorten vergoedingen voor de verwerking van de verzekeringscontracten van haar klanten:

a. Tegen vergoeding.

In dat geval ontvangt AVESTA Insurance rechtstreeks van de klant een vergoeding. Het bedrag van deze vergoeding wordt overeengekomen met de klant.

b. Op commissiebasis.

In dat geval ontvangt AVESTA Insurance een deel van de premie die de klant betaalt aan de maatschappij waarbij hij de polis heeft afgesloten. Het is ook mogelijk dat de betaling van provisies door de maatschappijen aan AVESTA Insurance gekoppeld is aan de portefeuille die AVESTA Insurance aanhoudt bij de verschillende maatschappijen waarmee zij samenwerkt.

c. Betaling van een vergoeding aan een derde.

In bepaalde gevallen kan AVESTA Insurance verplicht zijn een vergoeding te betalen aan een externe zakelijke provider. Deze betalingen voldoen aan de relevante FSMA-regelgeving.

Bovendien is de beloning die de medewerkers van AVESTA Insurance ontvangen in de meeste gevallen niet gekoppeld aan de ontwikkeling van de portefeuille. Zij zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan de verkoop van een bepaald verzekeringsproduct en zijn niet in strijd met de verplichting om in het belang van onze cliënten te handelen.

5. Beleid inzake belangenconflicten

a. Algemeen kader.

Krachtens de wet van 6 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de distributie van verzekeringen, de gedelegeerde verordening van 21 september 2017 van de Europese Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Parlement en de Raad met betrekking tot de informatievereisten en gedragsregels voor de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten en de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen, AVESTA Insurance streeft er altijd naar om alle diensten die zij aanbiedt eerlijk, billijk en professioneel uit te voeren, in het belang van haar cliënten.

Daartoe, en met name om te voldoen aan de vereisten van de bovengenoemde wetten en de Gedelegeerde Verordening, is AVESTA Insurance voornemens passende maatregelen te nemen om belangenconflicten op te sporen tussen haarzelf, met inbegrip van haar bestuurders en personeel, of elke persoon die direct of indirect met haar verbonden is door een zeggenschapsband, en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling.

Deze polis dekt confits:

 • Voorkomend in het kader van alle verzekeringsdistributieactiviteiten van AVESTA Verzekeringsmaatschappijen;
 • waarbij het risico bestaat dat de belangen van een cliënt worden geschaad ;
 • Wanneer AVESTA Insurance belang heeft bij het resultaat van verzekeringsdistributieactiviteiten die :
  • Staat los van het belang van de cliënt of potentiële cliënt;
  • Kan mogelijk het resultaat van distributieactiviteiten beïnvloeden ten nadele van de klant.

b. Omstandigheden die aanleiding geven of kunnen geven tot belangenconflicten.

De verschillende hieronder genoemde omstandigheden worden slechts bij wijze van voorbeeld gegeven en zijn geenszins een volledige lijst van mogelijke situaties:

 • AVESTA Insurance zal waarschijnlijk een financieel voordeel behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt;
 • AVESTA Insurance kan een financiële of andere stimulans hebben om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten te bevoordelen ten opzichte van die van de betrokken cliënt;
 • AVESTA Insurance kan sterk betrokken zijn bij het beheer of de ontwikkeling van producten, met name wanneer zij invloed heeft op de prijsstelling van deze producten of de distributiekosten ervan;
 • AVESTA Insurance heeft een ander belang bij het resultaat van een aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie dan het belang van de cliënt bij dat resultaat;
 • AVESTA Insurance zit waarschijnlijk in dezelfde branche als de betrokken cliënt;
 • AVESTA Insurance mag van een andere persoon dan de cliënt een voordeel ontvangen in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de commissie of het honorarium dat normaliter voor die dienst in rekening wordt gebracht.

c. De methode die intern wordt gebruikt om belangenconflicten op te sporen en de vermelding ervan.

Potentiële belangenconflicten waarmee AVESTA Insurance en/of personen die direct of indirect aan haar structuur verbonden zijn, te maken kunnen krijgen, worden vastgelegd in dit beleid inzake belangenconflicten en in een register dat binnen het compliancecomité wordt bijgehouden.

Personen die direct of indirect verbonden zijn met AVESTA Insurance zijn verplicht de interne instructies inzake het beleid voor het beheer van belangenconflicten na te leven. Met name het register dat binnen het Compliance Comité wordt bijgehouden, wordt bijgewerkt en aangepast aan de ontwikkeling van het bedrijf, de structuur van de groep en de verschillende gebeurtenissen en incidenten die zich hebben voorgedaan.

Om mogelijke belangenconflicten op te sporen, moet AVESTA Insurance en/of elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar verbonden is, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, nagaan of zij zich in één van de in dit beleid opgesomde situaties van belangenconflicten bevindt. Zo moet worden nagegaan of :

 • AVESTA Insurance is er niet op uit een financieel voordeel te behalen of een financieel verlies te vermijden ten koste van de cliënt;
 • AVESTA Insurance zal waarschijnlijk geen financiële of andere prikkels hebben om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten te bevoordelen boven die van de betrokken cliënt;
 • AVESTA Insurance zal waarschijnlijk niet sterk betrokken zijn bij het beheer of de ontwikkeling van producten, met name wanneer zij invloed heeft op de prijsstelling van deze producten of de distributiekosten ervan;
 • AVESTA Insurance heeft geen ander belang bij het resultaat van een aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie dan het belang van de cliënt bij dat resultaat;
 • AVESTA Insurance zit waarschijnlijk niet in dezelfde branche als de betrokken cliënt;
 • AVESTA Insurance kan van niemand anders dan de cliënt enig voordeel ontvangen in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de commissie of het honorarium dat normaliter voor die dienst in rekening wordt gebracht.

Indien dit het geval is, moet AVESTA Insurance en/of elke persoon die direct of indirect met haar verbonden is, de passende procedures voor het beheer van belangenconflicten toepassen. Om de identificatie van potentiële belangenconflicten door direct of indirect met haar verbonden personen te vergemakkelijken, neemt AVESTA Insurance in haar nota ter voorkoming van belangenconflicten een algemene definitie op van wat onder "belangenconflicten" wordt verstaan.

d. De procedures die AVESTA Insurance volgt en de maatregelen die het neemt om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

AVESTA Insurance zorgt ervoor dat er procedures zijn om potentiële belangenconflicten die de belangen van cliënten kunnen schaden, te voorkomen en te beheren. AVESTA Insurance streeft er onder meer naar om :

 • Doeltreffende procedures toepassen om de uitwisseling van informatie te voorkomen of te controleren tussen personen die betrokken zijn bij activiteiten waarbij een risico op belangenconflicten bestaat, wanneer de uitwisseling van die informatie de belangen van een of meer cliënten kan schaden. In het kader van het beheer van een schadegeval waarbij twee cliënten van de vennootschap betrokken zijn, zorgt de vennootschap er bijvoorbeeld voor dat de follow-up van het dossier gescheiden is door het beheer van het dossier toe te vertrouwen aan ten minste twee beheerders die tijdens de behandeling ervan geen relatie met het dossier onderhouden. Deze procedure garandeert aldus de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid die nodig zijn om de belangen van de betrokken cliënten te vrijwaren;
 • afzonderlijk toezicht instellen op relevante personen die in het kader van hun hoofdtaak werkzaamheden voor rekening van cliënten verrichten of diensten aan hen verlenen, wanneer de belangen van deze cliënten met elkaar in strijd kunnen zijn, of wanneer deze cliënten verschillende belangen vertegenwoordigen, waaronder die van de verzekeringstussenpersoon of de verzekeringsonderneming, die met elkaar in strijd kunnen zijn. Nadat het Compliance Comité van AVESTA informatie heeft ontvangen dat een belangenconflict kan ontstaan, zal het de personen die de dossiers behandelen die aanleiding kunnen geven tot een dergelijk belangenconflict, adviseren over het passende gedrag. De betrokken personen moeten zich dus tijdens de behandeling van deze dossiers onthouden van informatie-uitwisseling. Een nota van het compliancecomité is ook toegezonden aan alle medewerkers van AVESTA Insurance. Deze nota zal ook worden toegezonden aan alle nieuwe medewerkers van AVESTA Insurance, samen met bovengenoemd beleid, zodra zij in dienst treden. Dit beleid schrijft het gedrag voor dat bij belangenconflicten moet worden gevolgd;
 • ervoor zorgen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen betalingen, met inbegrip van vergoedingen, aan betrokkenen die bij een bepaalde activiteit betrokken zijn en betalingen, met inbegrip van vergoedingen, aan andere betrokkenen die hoofdzakelijk bij een andere activiteit betrokken zijn, wanneer er in verband met deze activiteiten een belangenconflict kan ontstaan. AVESTA Insurance betaalt geen andere beloning dan de beloning die is overeengekomen in de arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten waarbij zij partij is. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de betaling van een vergoeding die direct of indirect het gevolg is van een belangenconflict;
 • maatregelen nemen om te voorkomen of te beperken dat iemand ongepaste invloed uitoefent op de wijze waarop de verzekeringsbemiddelaar of de verzekeringsmaatschappij, hun bestuurders of werknemers of personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hen verbonden zijn door een zeggenschapsband, verzekeringsdistributieactiviteiten uitvoeren. Daartoe heeft AVESTA Insurance via haar Compliance Committee een nota voor haar personeel en managers opgesteld waarin de gedragslijn wordt beschreven die moet worden gevolgd zodra een situatie van mogelijk belangenconflict onder hun aandacht wordt gebracht. Deze nota vermeldt de verplichting voor personeel en managers om geen situaties te creëren of in stand te houden die aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot potentiële belangenconflicten zonder het Compliance Comité daarvan in kennis te stellen. Er wordt ook een procedure beschreven voor de communicatie met het Compliance Comité van AVESTA Insurance om de risico's van potentiële belangenconflicten zo goed mogelijk aan te pakken;
 • maatregelen nemen om de gelijktijdige of opeenvolgende deelname van een betrokken persoon aan afzonderlijke verzekeringsdistributieactiviteiten te voorkomen of te controleren, wanneer die deelname schadelijk kan zijn voor het goede beheer van belangenconflicten. Daartoe eist AVESTA Insurance dat iedere betrokkene het compliance comité op de hoogte brengt van alle mogelijke belangenconflicten waarmee hij of zij te maken krijgt, door middel van een uitdrukkelijke verklaring in het memorandum dat aan het personeel en de managers wordt toegezonden. Deze informatie wordt meegedeeld door middel van het formulier in bijlage 1 van bovengenoemd memorandum;
 • Stel een beleid inzake geschenken en voordelen vast dat duidelijk bepaalt onder welke voorwaarden geschenken en voordelen mogen worden aanvaard of toegekend en welke stappen moeten worden genomen wanneer geschenken of voordelen worden aanvaard of toegekend. Zo bepaalt AVESTA Insurance in haar beloningsbeleid dat alleen geschenken of voordelen van een redelijke waarde mogen worden aanvaard of toegekend door personeel, managers of het bedrijf zelf. Een manager moet toestemming geven wanneer geschenken of voordelen op het punt staan te worden aanvaard of toegekend. Indien het aanvaarden of geven van dergelijke geschenken of voordelen in strijd is met de wettelijke plicht van de onderneming om haar gehele bedrijf eerlijk, billijk en professioneel en in het belang van haar klanten uit te oefenen, moeten zij worden geweigerd of niet worden gegeven.

e. De wijze waarop cliënten worden geïnformeerd, als dat al gebeurt.

Wanneer de organisatorische of administratieve regelingen die AVESTA Insurance heeft getroffen om belangenconflicten te voorkomen en te beheren, niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de cliënt worden geschaad, zal AVESTA Insurance, alvorens namens de cliënt op te treden, deze schriftelijk of op een andere duurzame drager in kennis stellen van de algemene aard en/of de bron van dergelijke belangenconflicten, de risico's die het belangenconflict voor de cliënt inhoudt en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken. In voorkomend geval maakt AVESTA Insurance duidelijk dat de organisatorische en administratieve regelingen die zij heeft getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheren, niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de cliënt worden geschaad, zal worden vermeden.

De uiteindelijke keuze van de follow-up van de situatie die aan het betrokken belangenconflict ten grondslag ligt, ligt bij de cliënt.

Indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt AVESTA Insurance zich het recht voor de aanvraag van de betrokken klant te weigeren, uitsluitend om haar belangen te beschermen.

f. Register van belangenconflicten.

AVESTA Insurance houdt (als bijlage bij dit beleid) een register bij van situaties waarin zich een belangenconflict heeft voorgedaan of, in het geval van een lopende dienst of activiteit, kan voordoen dat de belangen van een cliënt kan schaden.

De directie van AVESTA Insurance ontvangt regelmatig en ten minste eenmaal per jaar schriftelijke verslagen over mogelijke belangenconflicten.

AVESTA Insurance verbindt zich ertoe het hierin vastgestelde beleid inzake belangenconflicten periodiek en ten minste jaarlijks te evalueren en te herzien.

crossmenu
NL