Menu
Menu

Privacybeleid

AVESTA Insurance maakt er een erezaak van om de privacy van de personen met wie het in contact komt te respecteren. Daartoe stellen wij alles in het werk om de wetgeving terzake na te leven.
Wij hebben dit beleid opgesteld om u zo volledig en duidelijk mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons ook het recht voor dit beleid te wijzigen om het te verbeteren en wij garanderen dat de laatste versie van dit beleid beschikbaar zal zijn op de site onder het tabblad "Privacy".
We zijn beschikbaar op info@avesta.be om eventuele vragen over dit beleid en de verwerking van uw gegevens te beantwoorden

1. De gegevens die wij verwerken.

In het kader van onze activiteiten kan AVESTA Insurance persoonsgegevens over u verwerken die u of een lid van uw gezin aan ons heeft verstrekt:

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, burgerlijke staat, familiegegevens, geboortedatum en -plaats, werkgever, functie en werkervaring, relatie tot de verzekerde, begunstigde of aanvrager, met inbegrip van gegevens over minderjarigen in uw gezin als verzekerde of begunstigde.
 • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomensinformatie en andere financiële informatie.
 • Informatie over het verzekerde risico die Persoonsgegevens kan bevatten en alleen voor zover passend voor het verzekerde risico kan omvatten (1) medische gegevens (huidige of vroegere medische toestand, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoonten, medische voorgeschiedenis), (2) gegevens uit het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen, met inbegrip van verkeersovertredingen.
 • Informatie over de verzekeringspolis, over de offertes die personen ontvangen en over de polissen die zij krijgen.
 • Informatie over eerdere vorderingen die medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens kunnen omvatten.
 • Informatie over lopende vorderingen die medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen omvatten.
 • Marketinggegevens afhankelijk van de rechtmatigheid van de verwerking voor het ontvangen van reclame van ons en van derden.

2. De doeleinden van de verwerking.

AVESTA Insurance gebruikt deze persoonsgegevens voor :

 • Reageren op uw verzoeken en communiceren met u en anderen in het kader van onze activiteiten.
 • U toegang geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten.
 • Om u ondersteuning en hulp te bieden in verband met onze diensten.
 • Om u belangrijke informatie te sturen over wijzigingen van onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen nemen over het verlenen van diensten aan u.
 • Uitvoeren van marktonderzoeken en analyses, waaronder tevredenheidsonderzoeken.
 • Om u marketinginformatie te verstrekken (waaronder informatie over onze producten of andere producten en diensten die door onze geselecteerde derde partners worden aangeboden) in overeenstemming met de door u aangegeven voorkeuren.
 • U actief te laten deelnemen aan onze activiteiten, waaronder forums, discussies, seminars, bijeenkomsten en andere evenementen. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. Wij raden u daarom aan deze zorgvuldig te lezen.
 • Klachten oplossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens beheren.
 • Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende vereisten (inclusief wetten buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voldoen aan wettelijke procedures en reageren op verzoeken van overheidsinstanties (inclusief die buiten uw land van verblijf).

3. Rechtsgrondslag voor behandeling.

De verwerking van uw gegevens door AVESTA Insurance is onderworpen aan verschillende rechtsgrondslagen.
Wij verwerken uw gegevens wanneer:
U heeft ons hiervoor toestemming gegeven. U heeft het recht om deze toestemming voor verwerking in te trekken zoals vermeld in punt 4. Verwerking in de toekomst op basis van uw toestemming is dan niet meer mogelijk. Verwerkingen die eerder door AVESTA Insurance zijn uitgevoerd op basis van uw toestemming blijven echter geldig.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een van uw contracten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen ter voorbereiding daarvan. Zij kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor het verstrekken van advies, de acceptatie en administratie van uw verzekeringscontracten en voor schadeafwikkelingsprocedures.
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die AVESTA Insurance of een derde partij nastreeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw gegevens verwerken om de kwaliteit van onze ondersteuning, bijstand en reactie op uw verzoeken te verbeteren. Het is ook het geval wanneer we willen bevorderen
Sommige producten zouden u kunnen interesseren. Hetzelfde geldt wanneer een product een risico zou dekken waaraan u bent blootgesteld. De verwerking kan ook nodig zijn om fraude te bestrijden, de veiligheid van het netwerk te garanderen, enz. Deze voorbeelden vormen niet de exclusieve gronden voor verwerking op basis van de legitieme belangen die door AVESTA Insurance of door derden worden nagestreefd.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan AVESTA Verzekeringen is onderworpen. Dit is met name, maar niet uitsluitend, het geval voor de naleving van de verzekeringswetgeving.
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag waarmee AVESTA Verzekeringen kan worden belast.
Wij herinneren u eraan dat u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in punt 4.
Indien AVESTA Insurance persoonsgegevens zou verwerken voor andere dan de in dit beleid vermelde doeleinden, zullen wij u informatie verstrekken over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie alvorens met de nieuwe verwerking te beginnen.
Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in aanzienlijke mate treffen.

4. De rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Als AVESTA INSURANCE groep uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. In dat geval kunnen de diensten van AVESTA Insurance worden beperkt.

U hebt ook het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking (AVESTA Insurance) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, om rectificatie of wissing ervan, om beperking van de verwerking ervan of het recht op overdraagbaarheid ervan en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (zonder menselijke tussenkomst), onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgesteld door de bovengenoemde Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en alle andere wetgeving die op dit gebied van kracht is.

Naast de hierboven vermelde rechten hebt u het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, onder bepaalde voorwaarden voorzien in de GDPR en andere toepasselijke wetgeving, en te allen tijde met betrekking tot prospectie. U kunt zich dus verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Wij willen benadrukken dat wij beschikbaar zijn op info@avesta.be om al uw vragen over de bovengenoemde rechten of de activering ervan te beantwoorden.
U kunt altijd meer informatie over de wetgeving inzake de verwerking van uw gegevens krijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/). Het is ook mogelijk een klacht in te dienen.

5. Personen of entiteiten aan wie wij uw gegevens kunnen doorgeven om de doeleinden te vervullen.

AVESTA Insurance kan uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden doorgeven aan :

 • Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, landmeters, leveranciers van computersystemen, ondersteuning, hosting, drukkerijdiensten en andere soortgelijke externe verkopers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of een wettelijke verplichting hebben.
 • Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een feitelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot ons bedrijf of een deel daarvan.

6. Bewaartermijn van uw gegevens en beschermingsmaatregelen.

AVESTA Verzekeringen bewaart de persoonsgegevens die voor de genoemde doeleinden worden verwerkt zo lang als nodig is om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

AVESTA Insurance neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u bij ons hebt, in gevaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer AVESTA Insurance Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekt, wordt de dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en moet hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen.

AVESTA Insurance neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de in dit beleid beschreven doeleinden uit te voeren.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan de desbetreffende wettelijke voorschriften te voldoen.

Indien u Persoonsgegevens aan AVESTA Insurance verstrekt met betrekking tot andere personen, stemt u ermee in om: (a) de persoon in kwestie te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid, en (b) de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (inclusief grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

Wij herzien de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met veranderingen in ons bedrijf en wettelijke vereisten. Wij raden u aan onze website regelmatig te controleren.

crossmenu
NL